Drewmet - kotły CO

Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy Drewmet

Okres realizacji projektu: 1.07.2021 – 31.12.2022

Tytuł projektu: „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy Drewmet”

Opis projektu: Przedmiotem projektu Drewmet jest zaprojektowanie oraz wdrożenie do oferty firmy nowej linii kotłów na pellet oraz nowej linii kotłów indukcyjnych. Ww. nowatorskie produkty ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne i projektowe będą INNOWACJAMI PRODUKTOWYMI. Nowa linia kotłów pelletowych jak również kotłów indukcyjnych są bezpośrednimi następstwami działań rekomendowanych w STRATEGII WZORNICZEJ, opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 PO PW. Nowe produkty w pełni odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej wypełniając istotną niszę rynkową, co pozwoli Wnioskodawcy zbudować przewagę konkurencyjną oraz wzmocnić potencjał innowacyjny Wnioskodawcy. Realizacja projektu ma ponadto pozytywny wpływ na realizację zasad horyzontalnych UE wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Cel projektu: zwiększenie rozpoznawalności marki Drewmet na rynku poprzez zaprojektowanie i wdrożenie do oferty firmy jak również na rynek nowej linii kotłów na pellet i kotłów indukcyjnych, które zostaną opracowane i wykonane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną Drewmet we współpracy z projektantami i dizajnerami.

Planowane efekty projektu to:

  1. Zwiększenie poziomu innowacyjności w firmie Drewmet;
  2. Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy Drewmet;
  3. Możliwość poszerzenia w przyszłości rynków zbytu;
  4. Możliwość zwiększenia przychodów firmy dzięki wdrożeniu nowej linii kotłów na pellet oraz nowej linii kotłów indukcyjnych;
  5. Pozyskanie nowych klientów.

Długoterminowym efektem projektu będzie jednak nawiązanie trwałej współpracy z ekspertami w zakresie wzornictwa, co zaowocuje zwiększeniem konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 4 379 789,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 101 580,00 PLN

Projekt „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy Drewmet” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0048/20-00 wraz z aneksem), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Skip to content