Zapytanie ofertowe nr. 1RPO1412017

Dodano: 10:03, 02/03/2017

Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy „DREW-MET” S.C. Lubera Maria, Lubera Stanisław zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

UWAGA:

Informujemy, iż w dniu 06.03,2017 Zamawiający wprowadza zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr 1/RPO141/2017 na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym wydłużeniu ulega termin składania ofert. Prosimy zapoznać się z Informacją z dnia 06.03.2017  oraz stosować zapisy zaktualizowanego Zapytania Ofertowego z dnia 06.03.2017.  Informacja z dnia 06.03.2017

 

UWAGA: SPROSTOWANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 08.03.2017

Informujemy, iż w związku ze zidentyfikowaną omyłka pisarską w treści ww. Zapytania Ofertowego w pkt II Termin Wykonania Przedmiotu Zapytania Ofertowego,   ppkt. 2,  wprowadza się następującą zmianę:

Było:

  1. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 130 dni od daty przekazania placu budowy

Winno być:

  1. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 30 tygodni od daty przekazania placu budowy

Sprostowanie doprowadza do spójności zapisy Zapytania Ofertowego z §3 pkt 2 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 5.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego, w tym załączniki nie zmieniają się.

Treść sprostowania z dnia 08.03.2017

UWAGA: Odpowiedzi na pytania zgłoszone do 08.03.2017

Odpowiedzi na pytania zgłoszone do 08.03.2017

UWAGA: SPROSTOWANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 16.03.2017

Informujemy, iż w związku ze zidentyfikowaną omyłka pisarską w treści ww. Zapytania Ofertowego w pkt. VII OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY, wprowadza się korektę omyłki: 

Było:

  1. Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Winno być:

  1. Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Sprostowanie doprowadza do spójności zapisy Zapytania Ofertowego (zgodność z ppkt. 5 w ramach tego samego pkt VII)  oraz obowiązujących zasad badania ceny ofert.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego, w tym załączniki nie zmieniają się.

Treść sprostowania z dnia 16.03.2017

Do pobrania:

Treść Zapytania Ofertowego z dnia 06.03.2017

Załącznik 1. Formularz ofertowy – wzór.

 Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.

Załącznik 3. Wykaz posiadanego doświadczenia – wzór.

Załącznik 4. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – wzór.

Załącznik 5. Projekt umowy.

 Projekt Budowlany

PRZEDMIARY

STWiOR